Kredexi toetus eraisikutele

Kredexi toetus eraisikutele

 

Kredexi logo

6. aprillil avaneb väikeelamute omanikel võimalik taotleda EASi ja Kredexi ühendasutusest  päikesepaneelide paigaldamiseks väikeelamute rekonstrueerimistoetust.

Toetuse eesmärk ja saavutatav tulemus on väikeelamute energiatõhususe ja parema sisekliima saavutamine, energiakulude vähendamine, taastuvenergia kasutuselevõtu soodustamine, paranenud energiatõhususega eluruumide arv ja primaarenergia aastase tarbimise sääst.

Väikeelamute rekonstrueerimistoetus

Toetus sobib, kui:

-taotleja omandis on üksikelamu, ridaelamu või kaksikelamu sektsioon, kahe korteriga elamu või ridaelamu ning
-rekonstrueeritav hoone on kasutusele võetud enne 2000. aastat ning
-väikeelamu on taotleja alaline elukoht ning
– on olemas omafinantseering vähemalt osas, mida toetus ei kata.

Toetuse põhitingimused

– Enne taotluse esitamist ei tohi töödega alustada ega tasuda ka ettemakseid.
– Toetuse väljamakse tehakse pärast ehitustööde lõppu.
– Toetuse saamiseks peab taotleja väikeelamu olema ehitatud õiguslikul alusel ja kantud ehitisregistrisse, samuti peab ehitisregistrisse olema märgitud ehitise esmase kasutuselevõtmise aasta.
– Terviklik rekonstrueerimine – projekt, millega teostatakse kompleksselt toetuse tingimustes toodud nõuetele vastavalt vähemalt välisseinte ja katuse soojustamine, akende vahetamine, rekonstrueeritakse küttesüsteem ja paigaldatakse soojustagastusega sissepuhke-väljatõmbe ventilatsioonisüsteem. Tervikliku rekonstrueerimise tulemusena tuleb saavutada vähemalt energiatõhususarvu klass C.
– Toetatavad tegevused peavad vastama ehitusseadustiku §-des 19–24 nimetatud nõuetel
– Toetatavate tegevuste teostamise tähtaeg kokku on kuni 12 kuud arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.
– Kulud peavad olema põhjendatud, taotluses kirjeldatud ja dokumenteeritud. Sularahatehingud ei ole abikõlblikud.
– Väikeelamu laiendamise kulu ei toetata.
– Toetuse taotleja poolt soetatud ehitustoodete ja ehitusmaterjalide kulu ei ole toetatav.

Toetuse määr ja maksimaalne toetussumma

– Päikesepaneelide soetamise ning paigaldamisega seotud kulu 30% ja maksimaalne toetussumma väikeelamu kohta kuni 20 000 eurot.

Hea on ka teada, et päikesepaneele ei pea paigaldama elumaja katusele. Võib paigaldada ka samal kinnistul oleva kõrvalhoone katusele kui ka raamiga sama kinnistu maapinnale. Paigaldamine ja sellega kaanevad tööd , sh kaevetööd mõistlikkuse piires on abikõlblikud. 

Toetuse alla ei lähe võrguga liitumisega seotud kulud. Enne taotluse esitamist ei tohi töödega alustada. Ehitusprojektid võivad ja peavad olema koostatud varasemalt. 
Samuti ei ole abikõlblikud geoalused, riigilõivud, arvesti asendamised jne.

Täpse info toetuse tingimuste, väljamakse ja hilisema aruandluse osas leiab Kredexi kodulehelt