6 olulist punkti, mida peaksid teadma KredExi toetusest päikesepaneelide paigaldamiseks

EPV päikesepaneelide paigaldus

6 olulist punkti, mida peaksid teadma KredExi toetusest päikesepaneelide paigaldamiseks

Alates 19.08.2022 hakkasid kehtima väikeelamute energiatõhususe meetme uued tingimused. Oluliseks muutuseks ehk toetuse saamise tingimustes oli nõude, et hoone on kasutusele võetud enne 2000. aastat, kaotamine.

Küll on aga toetus tekitanud huviliste seas palju küsimusi ja segadust, millele püüame aidata saada selgust allolevas tekstis.

EPV päikesepaneelide paigaldus

1. Kellele KredExi väikeelamute rekonstrueerimistoetus on suunatud?

– Eraisikule ja peredele

2. Kes saab taotleda antud toetust?

-Üksikelamu omanik, ridaelamu või kaksikelamu sektsioon, kahe korteriga elamu või ridaelamu ning

-rekonstrueeritav elamu on kantud ehitisregistrisse, sõltumata väikeelamu kasutuselevõtu aastaarvust ning

– väikeelamu on taotleja alaline elukoht ning on olemas omafinantseering vähemalt osas, mida toetus ei kata.

3. Millised on olulised tingimused antud toetuse saamiseks?

– Enne taotluse esitamist ei tohi töödega alustada ega tasuda ka ettemakseid, v.a kui toetust taotletakse päikesepaneelide paigaldamiseks ning hinnapakkumused on võetud kogumis projekteerimisele, paneelide paigaldamisele, siis võivad kohutused olla võetud enne taotluse esitamist, kuid paigaldustööd tuleb teostada pärast taotluse esitamist.

-Toetuse väljamakse tehakse, kui toetuse saaja on vastu võtnud vähemalt toetussummale vastava proportsionaalse osakaalu toetatavatest tegevustest (nt juhul, kui toetuse määr on 30%, saab väljamakset taotleda, kui on esitada tööde akt vähemalt 30% tegevustele).

– Toetuse saamiseks peab taotleja väikeelamu olema ehitatud õiguslikul alusel ja kantud ehitisregistrisse ning seal peab olema märgitud elamu esmane kasutuselevõtmise aasta (aastaarv ei ole oluline)

– Väljamakse taotluse esitamise tähtaeg on 30.11.2022. a ning selleks ajaks peavad toetuse osakaalule vastavad tegevused olema ellu viidud. Ülejäänud mahus tööde teostamiseks on aega kuni 12 kuud arvates toetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

Kulud peavad olema põhjendatud, taotluses kirjeldatud ja dokumenteeritud.

 – Sularahatehingud ei ole abikõlblikud.

Oluline on siinkohal veel rõhutada, et kuigi väljamakse taotluse esitamise tähtaeg on 30.11.2022, siis selleks ajaks ei pea päikeseelektrijaam täielikult valmis olema, vaid piisab, kui tehtud on toetussummale vastava proportsionaalse osakaalu toetavatest tegevustest.

4. Kui palju mul on võimalik toetust taotleda ja mis on maksimum summa?

– Päikesepaneelide soetamise ning paigaldamisega seotud kulu 30% ja maksimaalne toetussumma väikeelamu kohta kuni 20 000 eurot.

– Juhul kui taotletakse toetust projektile, mille käigus paigaldatakse päikesepaneelid ja tehakse vajadusel lisaks katuse/fassaadi erisusele muid abikõlblikke töid (nt akende vahetus), siis kehtib läbivalt toetuse määr 30% ja maksimaalne toetussumma 20 000 eurot.

5. Millised on kulud, mida ei toetata päikesepaneelide paigaldamisel?

– Taastuvenergia tootmisseadme võrguga liitumisega seotud kulu.

6. Mida olulist pean veel teadma antud toetusega seonduvalt?

– KredEx soovib vähemalt kolme hinnapakkumust päikesepaneelide paigaldamiseks.

– Pakkumised peavad olema digitaalselt allkirjastatud

– Juhul, kui soovid taastuvenergia tootmisisseadet ühendada jaotusvõrku, siis võta päikesepaneelide rajamise korral liitumispakkumine.

Hea on siin punktis välja tuua asjaolu, et ka keeldutud pakkumine läheb pakkumise alla kirja. Seega, kui võtate näiteks kolmest päikesepaneelide paigalduse ettevõttest pakkumised, milledest kaks teeb Teile kirjalikud  pakkumised ja üks ettevõtte keeldub kirjalikult pakkumise tegemisest, siis rohkem pakkumisi  toetuse saamiseks küsida ei ole vaja.

Olenevalt võrguteenuse pakkujast, võib ka väiketootja liitumislepingu sõlmimine aega võtta kuni 60 päeva. Nii on näiteks Elektrileviga, kus kuni 15 kW liitumispakkumised väljastatakse kuni 60 päeva jooksul avalduse tegemisest.

KredExi väikeelamute rekonstrueerimistoetuse täpsed tingimused ja info leiate Kredexi kodulehelt https://kredex.ee/et/majaduueks#taotlusprotsess