Eesti PäikeseVägi kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtted on dokument, mis reguleerib Kliendiandmete töötlemise põhialuseid ja tingimusi Kliendi suhetes Eesti PäikeseVägi OÜ’ga (EPV). EPV peab Kliendiandmete kaitset oma tegevuses väga oluliseks ja tagab alati Kliendiandmete kaitse kõrge taseme ning Kliendiandmete töötlemise seaduslikkuse ja eesmärgikohasuse.

1. Mõisted

EPV on juriidiline isik Eesti PäikeseVägi OÜ, registrikoodiga 16320344, asukohaga Härgmäe 24,Tallinn, 13525, Harju maakond, kes töötleb isikuandmeid kooskõlas Eestis kehtivate õigusaktide nõuetega.

Kliendiandmed on mis tahes andmed Kliendi kohta.

Kliendiandmete töötlemine on igasugune Kliendiandmetega tehtav toiming, sealhulgas Kliendiandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada EPV tooteid või teenuseid ning kelle andmeid EPV töötleb kooskõlas andmekaitse seadusega.

Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole Klient, EPV ega füüsiline isik, kes EPV alluvuses töötleb Kliendiandmeid.

2. Kliendiandmete töötlemise algus

EPV’ga tehingusuhtesse astumisega või soovi avaldamisega tehingusuhtesse astuda, aktsepteerib Klient EPV poolse Kliendiandmete töötlemise kooskõlas käesolevate EPV Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtetega.

3. Kliendiandmete töötlemise eesmärgid

EPV töötleb Kliendiandmeid selleks, et:
• täita Kliendi ees võetud kohustusi oma toodete või teenuste osutamise osas;
• pakkuda Kliendile EPV tooteid ja teenuseid;
• paremini mõista Kliendi ootusi EPV toodete ja teenuste osas (nt kliendiküsitlused, turu-uuringud jms);
• korraldada tarbijamänge ja kampaaniaid;
• edastada Kliendi kohta infot AS´ile Creditinfo Eesti või muule maksehäireregistri pidajale, kui Kliendil on täitmata rahaline kohustus, eesmärgiga anda registri kasutajale informatsiooni Kliendi varasema maksekäitumise kohta;
• edastada Kliendi kohta infot EPV` le teenuseid osutatavale isikule (nt. audiitor, IT-, arhiivi-, õigusabiteenuse pakkuja jne);
• edastada alltöövõtjatele (volitatud töötlejad) EPV`le teenuste pakkumiseks vajalikke andmeid. Sellised teenused moodustavad osa EPV pakutavast tervikteenusest (näiteks paigaldusteenus);
• kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi (nt andmete edastamine kohtule);
• täita oma õigusaktidest tulenevaid kohustusi (nt andmete edastamine uurimisasutusele).

4. Kliendiandmed

EPV töötleb Kliendiandmeid, mille on EPV Kliendi kohta teatavaks saanud tehingusuhte käigus või Kliendi soovi avaldamisega tehingusuhtesse astuda, vastavalt Kliendiandmete töötlemise eesmärkidele.

EPV ei võõranda, rendi ega anna muul viisil Kolmandatele isikutele üle või Kolmandate isikute kasutusse Kliendiandmeid.

5. Kliendiandmete hoidmine ja töötlemine

EPV kinnitab, et:
• kaitseme Kliendiandmeid rangete konfidentsiaalsus- ja turvalisusereeglitega ning oleme kasutusele võtnud kõik vajalikud meetmed Kliendiandmete kaitseks;
• piirdume Kliendiandmete töötlemisel vähimaga, mis on vajalik punktis 3 kirjeldatud
Kliendiandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks;
• töötleme Kliendiandmeid, kuni see on vajalik Kliendiandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks või õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks;
• võimaldame ligipääsu Kliendiandmetele ainult EPV töötajatele, kellel on õigus Kliendiandmeid töödelda vaid ulatuses, mis on vajalikud Kliendiandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks;
• nõuame kõigilt koostööpartneritelt, kellega Kliendiandmete töötlemisel koostööd teeme (nt IT või konsultatsioonifirmad), et nad peavad kinni pidama samasugustest Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtetest.

6. Kliendiandmete töötlemine otseturunduses

Kui Klient on teatanud EPV`le oma kontaktandmed (nt postiaadressi, e-posti aadressi, telefoni vm), on ta sellega andnud nõusoleku info saamiseks EPV toodete ja teenuste kohta.

Kliendil on ka igal ajal õigus teatada EPV`le oma soovist enam mitte saada EPV pakkumisi. Me ei loe EPV pakkumisteks teateid, mis on seotud toote või teenuse osutamise, haldamise või lepingu täitmisega (nt info lehetellimuse lõppemise ja pikendamise kohta, meeldetuletus arve tasumiseks).

7. Kliendi õigused seonduvalt isikuandmetega

• Õigus isikuandmetega tutvuda – õigus teada, milliseid andmeid EPV Kliendi kohta säilitab ja kuidas neid töötleb, sh õigus teada töötlemise eesmärki, isikuid, kellele isikuandmeid avalikustame, teavet automatiseeritud otsuste tegemise kohta ning õigus saada oma isikuandmetest koopiaid.
• Õigus isikuandmete parandamisele – õigus nõuda ebapiisavate, puudulike ja väärate isikuandmete parandamist.
• Õigus isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta – Kliendil on õigus võtta igal ajal tagasi EPV` le antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks tarbijamängude ja kampaaniate eesmärgil. Palun arvestage, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.
• Õigus isikuandmete kustutamisele („õigus olla unustatud“) – Kliendil on õigus nõuda, et EPV kustutaks Kliendi isikuandmed (nt kui Klient võtab tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku või kui isikuandmeid ei ole enam vaja eesmärgil, millega seoses on need kogutud). EPV`l on õigus keelduda isikuandmete kustutamisest kui isikuandmete töötlemine on vajalik EPV juriidilise kohustuse täitmiseks, sõna- ja teabevabaduse õiguse teostamiseks, õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks, kaitsmiseks või avalikes huvides.
• Õigus töötlemise piiramisele – Kliendil on õigus teatud juhtudel keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui Klient on esitanud vastuväite isikuandmete töötluse osas).
• Õigus esitada vastuväiteid – Kliendil on õigus esitada EPV`le oma isikuandmete töötlemise osas vastuväiteid, kui Kliendi isikuandmete töötlemine toimub EPV õigustatud huvist või avalikust huvist lähtudes või turunduse eesmärgil. Otseturunduse eesmärgil isikuandmete töötlemise vastuväitele reageerib EPV koheselt.
• Õigus andmete ülekandmisele – juhul, kui Kliendi isikuandmete töötlemine põhineb Kliendi nõusolekul ja isikuandmeid töödeldakse automatiseeritult, siis on Kliendil õigus saada teda puudutavaid isikuandmeid, mida Klient on EPV`le kui vastutavale töötlejale esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning Kliendil on õigus edastada isikuandmed teisele vastutavale töötlejale. Samuti on Kliendil õigus nõuda, et EPV edastaks isikuandmed otse teisele vastutavale töötlejale, kui see on tehniliselt teostatav.
• Õigus esitada kaebusi – kui Klient leiab, et EPV on Kliendiandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega EPV poole.

Küsimused ja pretensioonid EPV` le seoses Kliendiandmete töötlemisega palume esitada: e-posti aadressil info@epv.solar. Kliendil on igal ajal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või kohtu poole.

8. „Küpsised“

EPV kasutab oma veebilehel „küpsiseid“, millega Klient saab nõustuda, kui otsustate EPV veebilehte kasutada. „Küpsised“ aitavad EPV`l Kliendile pakutavaid teenuseid parandada ja Teie jaoks mugavamaks muuta.

Kogume andmeid selle kohta, kuidas Klient suhtleb EPV veebilehe ja/või rakendusega. Lisaks sellele kogume teavet Kliendi arvutist või seadmest, nagu näiteks IP-aadress, Kliendi kasutatav veebilehitseja ja keeleseaded. Neid andmeid kasutame statistilistel eesmärkidel EPV veebilehtede ja rakenduste parandamiseks ja Kliendile kohandatud sisu kuvamiseks.

Kui Te eelistate, et Teie isikuandmeid veebilehel ei töödeldaks, saate aktiveerida oma veebilehitseja privaatse sirvimise (private browsing) funktsiooni.

9. Kliendiandmete säilitamine

EPV`l on õigus salvestada kõiki sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud Kliendi teateid ja korraldusi, samuti muid toimingud, mis Klient on teinud ning vajadusel kasutada neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks.

EPV säilitab Kliendilepinguga seotud andmeid Kliendilepingu kestel ning 8 aastat pärast seda ning seadusest tulenevate kohustuse täitmiseks vajalikke andmeid (näiteks raamatupidamiseks 7 aastat).

10. Kliendiandmete töötlemise põhimõtete muutmine

EPV`l on õigus Kliendiandmete töötlemise põhimõtteid ühepoolselt muuta.
Kliendiandmete töötlemise põhimõtete muutmisest teavitab EPV Klienti mõistliku aja ette EPV kodulehel, e-posti teel või muul viisil.